LSS

Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som garanterar hjälp för dig med en stor funktionsnedsättning. Målet med LSS är att du ska få möjlighet att leva ditt som andra utan funktionsnedsättning [1]

Vilka hjälpinsatser ges enl LSS?

Det finns 10 olika insatser specificerad i LSS [2] och en av dessa hjälpinsatser är personlig assistans. Förutom personlig assistans finns följande insatser enligt LSS:

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). [2]

Vilka omfattas av LSS?

I LSS delas de som omfattas av lagen in i tre grupper, så kallade personkretsar. För att ha rätt till insatser i LSS ska man tillhöra någon av personkretsarna [3]:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Är du över 65 år?

Efter att du fyllt 65 år gäller särskilda villkor för LSS insatsen personlig assistans. Du har endast rätt till personlig assistans i den omfattningen som beviljats eller ansökts om efter din 65 års dag.

Tillstånd och anmälningsplikt enl LSS

En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig assistans [2]. De som vill anordna sin egna personlig assistans och anställa personliga assistenter själv behöver endast anmäla det till IVO. Assistansbolag, dess ledningssystem och ledning ska prövas lämplig av IVO innan tillstånd meddelas.

Vad är verksamhetens mål enl LSS?

I LSS anges att den som är berättigad till insatsen i största möjliga utsträckning ska ges inflytande och medbestämmande över insatsen som ges. Verksamheten ska enligt LSS främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för de personer som berörs av insatser enl LSS.

Referenser LSS

Vill du veta mer om personlig assistans för barn? Referens läsning hittar du på:
Försäkringskassans hemsida, https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/om_ditt_barn_har_en_funktionsnedsattning/assistansersattning
Heja Olika hemsida, http://www.hejaolika.se/artikel/tio-fragor-om-barn-och-assistans